Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ
aptekawawa.pl 


§1
Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Apteki [dalej Sprzedawca] jest:


WAWA Sp. z o.o. z siedzibą przy Światowida 47 lok.10, 03-144 Warszawa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000671159, NIP: 5242826841, Regon: 366916020, wysokość kapitału zakładowego: 2031750 zł,  Tel.: 690 879 999, E-mail: kontakt@aptekawawa.pl .

§2
Postanowienia ogólne


1. Apteka internetowa [dalej Apteka] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
·    pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, 
·    pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, 
·    osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, 
·    osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  
3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności z numerów PKD. 
5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Aptece rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Apteką a Klientem. 
6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
7. Ceny podane w Aptece są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
8.  Towary dostępne w Aptece są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).  
9. Suplementy diety dostępne w Aptece są środkami spożywczymi w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami). Towarów tych nie należy traktować jako produktów leczniczych. 
10. Na podstawie art. 96 ust 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Wykluczenie to nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

§3
Zamówienia


1.    Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Apteki (koszyk klienta).
 
2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Apteka potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Apteka skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów.

3.    Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Apteki przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy. 

4.    Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Apteka przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Apteka potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej. 

5.    Informacje znajdujące się na stronie internetowej Apteki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

6.  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WAWA Sp. z o.o. z siedzibą przy Światowida 47 lok.10, 03-144 Warszawa, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

§4
Płatności


1.    Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 • płatność blik, przelew elektorniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24
 • płatności mobilne PayPal
 • przelew tradycyjny na konto Nest Bank 66 2530 0008 2090 1068 7816 0001
 • płatność przy odbiorze (gotówka) -> dotyczy wyłącznie przesyłek kurierskich za pobraniem. Nie dotyczy leków, wyrobów medycznych, produktów lodówkowych i innych produktów wymagających monitoringu temperatury w trakcie transportu.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 
4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy. 
5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,  (a w przypadku płatności gotówkowej przy odbiorze) Apteka wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Apteka może odstąpić od umowy sprzedaży.  
6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Apteki lub od momentu pozytywnej autoryzacji płatności (nie dotyczy gotówki). 
7. Termin realizacji zamówień płatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego następującego po potwierdzeniu zamówienia przez Aptekę o którym mowa w §3 ust 4.  

§5
Wysyłka towaru


Zamówiony towar Apteka wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie. Koszt dostawy zawier się w kwocie od 0 zł do 25,99 zł i jest zależny od gabrytu przesyłki oraz formy transportu.

§6
Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy)


1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Zgodnie z art. 68, ust. 3| i 3m ustawy Prawo Farmaceutyczne, wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy w ramach sprzedaży internetowej w przypadku zakupu produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

4. Reklamację należy składać za pośrednictwem adresu e-mail lub listownie na adres apteki.

5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Apteka ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu przyjęcia reklamacji.

7. Apteka odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

8. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Apteki (w ramach prawa rękojmi):
·    wymiany towaru na nowy;
·    naprawy towaru;
·    obniżenia ceny;
·    odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Apteka ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Apteka rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
·    łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
·    charakter wady – istotna czy nieistotna;
·    to, czy towar był wcześniej reklamowany.

9. Apteka może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Apteka zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

10. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;
·    za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
·    za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

·    ze względu na siedzibę Apteki sprawę może kierować bezpośrednio do mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa www.wiih.org.pl 

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

11. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Apteka należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu. 

§7
Reklamacje z tytułu rękojmi


1.    Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami. 
2.    Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Apteki z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3.    Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4.    Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji. 
5.    Apteka ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

§8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Apteka zastrzeża sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy realizacja zamówienia mogłaby się wiązać z narażeniem produktu na uszkodzenie lub utratę jego jakości.
2. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 
·    oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), 
·    drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
·    listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
4. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Apteki w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
5. Apteka zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Apteka zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 
7. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Aptekę, sposób dostawy przedmiotu, Apteka nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Apteka zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
8. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 
9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
·    w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
·    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
·    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
·    o świadczeniu usług, jeżeli Apteka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Aptekę utraci prawo odstąpienia od umowy;
·    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Aptekę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
·    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
10. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
11. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. 

§9
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1.    Apteka świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:   

 • publikacja opinii o towarach;
 • kontakt poprzez formularz;
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
 • prowadzenie Konta Klienta.

2.    Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.   

3.    Usługa: 

 • publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy określonych towarach indywidualnych wypowiedzi Klientów;
 • kontakt poprzez formularz - polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Apteki. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego;
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce wiadomości przez Aptekę o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Apteka wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania zamówienia;
 • prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Apteki.

4.    Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od świadczonej usługi:

 • publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;
 • usługa kontakt poprzez formularz - poprzez zakończenie korzystania z formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Apteki; 
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;
 • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.

5.    Apteka w przypadku wykrycia działania na szkodę Apteki, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Apteka informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
 
6.    Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Apteka może dostęp do nich ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12 pkt 4.

7.    Zarówno Klient, jak i Apteka mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§10
Ochrona prywatności 


1. Apteka przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności (https://aptekawawa.pl/privacy_policy).

2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.<